صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/05 704,594 699,380 699,380 0 283 6,523,358 0 3,011,439 3,511,919 2,456,165,541,314
62 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/04 704,496 699,282 699,282 0 0 6,523,075 0 3,011,439 3,511,636 2,455,625,437,070
63 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/03 705,919 700,704 700,704 0 0 6,523,075 190 3,011,439 3,511,636 2,460,616,282,830
64 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/02 710,596 705,322 705,322 0 0 6,523,075 5,700 3,011,249 3,511,826 2,476,967,252,375
65 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/05/01 703,988 698,752 698,752 0 0 6,523,075 0 3,005,549 3,517,526 2,457,879,486,155
66 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/31 707,934 702,670 702,670 0 0 6,523,075 0 3,005,549 3,517,526 2,471,659,841,391
67 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/30 720,311 714,923 714,923 0 0 6,523,075 0 3,005,549 3,517,526 2,514,760,796,382
68 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/29 720,370 714,965 714,965 0 0 6,523,075 740 3,005,549 3,517,526 2,514,907,944,247
69 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/28 720,817 715,391 715,391 0 0 6,523,075 22,396 3,004,809 3,518,266 2,516,936,275,826
70 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/27 712,564 707,217 707,217 0 0 6,523,075 4,830 2,982,413 3,540,662 2,504,016,361,397
71 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/26 684,455 679,281 679,281 0 0 6,523,075 1,240 2,977,583 3,545,492 2,408,383,653,782
72 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/25 710,925 705,543 705,543 0 0 6,523,075 13,543 2,976,343 3,546,732 2,502,373,100,424
73 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/24 735,766 730,237 730,237 0 0 6,523,075 0 2,962,800 3,560,275 2,599,846,012,274
74 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/23 734,555 729,001 729,001 0 0 6,523,075 0 2,962,800 3,560,275 2,595,444,232,230
75 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/22 734,694 729,140 729,140 0 577 6,523,075 2,545 2,962,800 3,560,275 2,595,940,074,908
76 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/21 733,618 728,067 728,067 0 0 6,522,498 470 2,960,255 3,562,243 2,593,550,686,033
77 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/20 762,033 756,309 756,309 0 16 6,522,498 0 2,959,785 3,562,713 2,694,511,686,994
78 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/19 776,178 770,354 770,354 0 101 6,522,482 99 2,959,785 3,562,697 2,744,537,860,125
79 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/18 786,953 781,054 781,054 0 0 6,522,381 450 2,959,686 3,562,695 2,782,658,718,101
80 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1402/04/17 797,301 791,336 791,336 0 0 6,522,381 0 2,959,236 3,563,145 2,819,644,291,969