صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۶۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ (۰.۱۲) (۰.۹۱) (۳۶.۲) (۹۶.۴۹)
۳۶۶۲ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ (۰.۴۸) ۱۶.۷۵ (۸۲.۵۹)
۳۶۶۳ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ (۰.۰۸) (۰.۹۹) (۲۴.۸۳) (۹۷.۳۶)
۳۶۶۴ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ (۰.۲۵) (۰.۸۷) (۶۰.۵۶) (۹۵.۸۹)
۳۶۶۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۱ ۰
۳۶۶۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۴ ۰
۳۶۶۷ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (۱.۳۹) (۰.۴۸) (۹۹.۴) (۸۲.۶۶)
۳۶۶۸ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۱۳) ۱۸.۹۳ (۳۷.۳۵)
۳۶۶۹ ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۳۶۷۰ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) (۰.۳۱) (۲.۱۱) (۶۷.۵۱)
۳۶۷۱ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۱۲) ۴.۰۶ (۳۶.۰۸)
۳۶۷۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۸ ۰
۳۶۷۳ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۳۶۷۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ (۰.۰۱) ۳.۸ (۱.۹۱)
۳۶۷۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ (۰.۰۸) ۰.۱۱ (۲۵.۱۶) ۴۸.۶۵
۳۶۷۶ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ (۰.۳۲) ۰.۵۶ (۶۹.۰۸) ۶۶۶.۸۷
۳۶۷۷ ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۱ (۰.۳۸) ۴.۲۸ (۷۵.۱۶)
۳۶۷۸ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۱ (۱.۰۲) ۴.۲۸ (۹۷.۵۹)
۳۶۷۹ ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۸ ۰