صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۶۱۰,۶۴۴ ۲۱.۸۳ % ۲,۰۳۶,۸۴۱ ۷۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۷ ۰.۵۷ % ۱۳۳,۳۹۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۶۱۰,۶۴۴ ۲۱.۸۳ % ۲,۰۳۶,۸۴۱ ۷۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۷ ۰.۵۷ % ۱۳۳,۳۳۲ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۶۱۲,۱۳۶ ۲۱.۷۹ % ۲,۰۳۶,۲۰۳ ۷۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۰.۴۷ % ۱۴۷,۰۶۶ ۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۶۰۸,۰۶۳ ۲۱.۵۳ % ۲,۰۷۰,۰۸۷ ۷۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۵ ۰.۳۸ % ۱۳۵,۹۳۶ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۵۹۸,۸۱۲ ۲۱.۳۴ % ۲,۰۶۴,۴۴۱ ۷۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۸ ۰.۵۳ % ۱۲۸,۴۰۴ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۶۰۱,۵۶۵ ۲۱.۲۶ % ۲,۰۷۶,۰۵۵ ۷۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۰۸ ۰.۳۹ % ۱۴۰,۵۹۶ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۶۲۵,۴۷۸ ۲۱.۷۴ % ۲,۱۱۴,۸۵۹ ۷۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۰ ۰.۰۱ % ۱۳۶,۱۳۶ ۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۶۲۵,۴۷۸ ۲۱.۷۴ % ۲,۱۲۳,۸۰۶ ۷۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۰ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۳۸۱ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۶۲۵,۴۷۸ ۲۱.۷۴ % ۲,۱۳۴,۷۴۰ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۰ ۰.۰۱ % ۱۱۶,۷۱۵ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۵۹۵,۶۷۱ ۲۰.۸۷ % ۲,۱۴۱,۶۱۷ ۷۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۳ ۰.۰۶ % ۱۱۵,۵۲۴ ۴.۰۵ % ۰ ۰ %