صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۵۸۰,۶۳۱ ۲۱.۰۳ % ۲,۰۷۱,۹۶۳ ۷۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۴ ۰.۲ % ۱۰۳,۰۰۲ ۳.۷۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۶۰۵,۰۹۳ ۲۱.۱۷ % ۲,۱۵۴,۷۱۴ ۷۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۲ ۰.۰۸ % ۹۶,۳۵۸ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۶۲۶,۴۴۵ ۲۱.۲۹ % ۲,۲۱۹,۸۴۹ ۷۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۱ ۰.۴۲ % ۸۴,۰۴۶ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۶۲۶,۵۷۷ ۲۱.۲۲ % ۲,۲۳۲,۷۰۷ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۵ ۰.۴۸ % ۷۹,۳۲۳ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۶۲۶,۵۷۷ ۲۱.۲۲ % ۲,۲۳۲,۷۰۷ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۵ ۰.۴۸ % ۷۹,۲۸۰ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۶۲۶,۵۷۷ ۲۱.۲۲ % ۲,۲۳۲,۷۰۷ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۵ ۰.۴۸ % ۷۹,۲۳۸ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۶۵۰,۲۳۵ ۲۱.۳۶ % ۲,۲۹۸,۵۳۳ ۷۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۱۵ ۰.۳۸ % ۸۳,۳۹۲ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۶۶۲,۰۸۰ ۲۱.۳۵ % ۲,۳۳۷,۹۷۴ ۷۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۷۱ ۰.۵۷ % ۸۳,۳۴۶ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۶۶۸,۸۵۵ ۲۱.۳۴ % ۲,۳۶۹,۵۹۲ ۷۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۳۵ ۰.۳۸ % ۸۳,۳۰۱ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۶۷۶,۷۹۱ ۲۱.۳۴ % ۲,۳۹۶,۷۱۲ ۷۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۸ ۰.۴۷ % ۸۳,۱۰۴ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %