صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۵۷۸,۷۷۶ ۲۰.۵۴ % ۲,۰۹۵,۲۱۴ ۷۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۳۴ ۱.۵۶ % ۱۰۰,۴۲۷ ۳.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۵۷۸,۵۶۲ ۲۰.۴۸ % ۲,۱۰۱,۵۷۳ ۷۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۹۲ ۱.۵۹ % ۱۰۰,۴۰۱ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۵۸۹,۲۲۲ ۲۰.۵۷ % ۲,۱۳۰,۵۴۸ ۷۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۹۲ ۱.۵۶ % ۱۰۰,۳۴۳ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۵۸۴,۳۳۸ ۲۰.۵۳ % ۲,۱۱۵,۱۲۵ ۷۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۰۸ ۱.۶۳ % ۱۰۰,۲۵۲ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۵۹۱,۳۱۶ ۲۰.۷۳ % ۲,۱۱۴,۸۳۴ ۷۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۷۱ ۰.۶۹ % ۱۲۶,۵۳۵ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۶۰۵,۶۷۲ ۲۰.۶۷ % ۲,۱۸۹,۰۲۴ ۷۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۶ ۰.۲ % ۱۳۰,۰۶۸ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۶۰۵,۶۷۲ ۲۰.۶۷ % ۲,۱۸۹,۰۲۴ ۷۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۶ ۰.۲ % ۱۲۹,۹۹۱ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۶۰۵,۶۷۲ ۲۰.۶۷ % ۲,۱۸۹,۰۲۴ ۷۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۶ ۰.۲ % ۱۲۹,۹۱۳ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۶۱۰,۴۲۱ ۲۰.۷۴ % ۲,۱۹۶,۹۸۲ ۷۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۳۸ ۰.۱۸ % ۱۳۰,۱۳۶ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۶۱۸,۷۵۱ ۲۱.۵۵ % ۲,۱۰۴,۲۵۰ ۷۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳ ۰.۰۱ % ۱۴۷,۸۱۸ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %