صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۶۵۱,۳۴۸ ۲۰.۸۵ % ۲,۳۴۹,۲۹۱ ۷۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۷۸۸ ۱.۴۷ % ۷۶,۹۵۸ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۶۴۵,۵۸۲ ۲۰.۸۶ % ۲,۳۲۶,۶۹۴ ۷۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۴۱ ۱.۴۸ % ۷۶,۹۶۴ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۶۳۶,۴۰۶ ۲۰.۷۹ % ۲,۳۰۰,۹۸۰ ۷۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۱۴۱ ۱.۱۸ % ۸۷,۲۱۹ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۶۳۷,۴۷۰ ۲۰.۸۵ % ۲,۲۹۶,۶۵۹ ۷۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۴۸ ۱.۱۸ % ۸۷,۳۷۲ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۶۳۱,۵۶۲ ۲۰.۸۳ % ۲,۲۷۶,۷۵۰ ۷۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۷۲ ۱.۲ % ۸۷,۳۲۴ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۶۳۱,۵۶۲ ۲۰.۸۳ % ۲,۲۷۶,۷۵۰ ۷۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۷۲ ۱.۲ % ۸۷,۲۷۶ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۶۳۱,۵۶۲ ۲۰.۸۳ % ۲,۲۷۶,۷۵۰ ۷۵.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۷۲ ۱.۲ % ۸۷,۲۲۸ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۶۲۹,۹۲۸ ۲۰.۷۷ % ۲,۲۵۹,۵۰۶ ۷۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۲۶۳ ۱.۸۶ % ۸۷,۱۸۱ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۶۲۸,۰۴۹ ۲۰.۸۴ % ۲,۲۴۱,۷۰۲ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۳۶۳ ۱.۸۷ % ۸۷,۴۹۴ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۶۱۷,۵۰۲ ۲۰.۸ % ۲,۲۰۷,۱۱۲ ۷۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۳۶۳ ۱.۹ % ۸۷,۴۴۶ ۲.۹۵ % ۰ ۰ %