صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۶۱۷,۹۷۵ ۲۱.۶۱ % ۲,۰۸۴,۵۹۹ ۷۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۶ ۰.۲۱ % ۱۵۱,۳۰۰ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۶۱۵,۴۷۷ ۲۱.۶ % ۲,۰۹۴,۲۸۸ ۷۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۷ ۰.۰۹ % ۱۳۷,۸۰۷ ۴.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۵۹۶,۷۰۰ ۲۱.۴ % ۲,۰۵۵,۱۵۲ ۷۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۳۶ ۰.۱۱ % ۱۳۲,۷۷۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۵۹۶,۷۰۰ ۲۱.۴ % ۲,۰۵۵,۱۵۲ ۷۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۳۶ ۰.۱۱ % ۱۳۲,۷۰۲ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۵۹۶,۷۰۰ ۲۱.۴ % ۲,۰۵۷,۱۵۶ ۷۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۳۶ ۰.۱۱ % ۱۳۰,۶۹۷ ۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۵۹۶,۷۰۰ ۲۱.۴۱ % ۲,۰۶۸,۳۶۵ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۱ ۰.۱۱ % ۱۱۹,۴۳۰ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۵۸۹,۱۹۲ ۲۱.۲۸ % ۲,۰۴۶,۱۰۱ ۷۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۲۵ ۰.۶۴ % ۱۱۶,۴۱۳ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۵۸۵,۷۷۳ ۲۱.۱۷ % ۲,۰۳۵,۴۹۹ ۷۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۷۹ ۱.۰۸ % ۱۱۶,۳۴۶ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۵۹۸,۳۷۱ ۲۱.۲۴ % ۲,۰۶۳,۱۶۲ ۷۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۴۷ ۱.۴۱ % ۱۱۶,۲۷۹ ۴.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۶۱۰,۶۴۴ ۲۱.۸۳ % ۲,۰۳۶,۸۴۱ ۷۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۷ ۰.۵۷ % ۱۳۳,۴۶۶ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %