صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۶۸۱,۴۶۶ ۲۱.۴۲ % ۲,۴۱۰,۱۷۲ ۷۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۹ ۰.۴۷ % ۷۵,۳۳۸ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۶۸۱,۴۶۶ ۲۱.۴۲ % ۲,۴۱۰,۱۷۲ ۷۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۹ ۰.۴۷ % ۷۵,۲۹۸ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۶۸۱,۴۶۶ ۲۱.۴۲ % ۲,۴۱۰,۱۷۲ ۷۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۶۸ ۰.۴۶ % ۷۵,۲۵۸ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۶۸۲,۶۵۶ ۲۱.۵ % ۲,۴۰۱,۵۶۷ ۷۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۹ ۰.۳۶ % ۷۸,۸۴۱ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۶۷۷,۲۲۹ ۲۱.۵۳ % ۲,۳۷۰,۷۸۷ ۷۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۲۲ ۰.۴ % ۸۴,۳۷۸ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۶۶۳,۰۲۸ ۲۱.۳۷ % ۲,۳۵۶,۵۳۶ ۷۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۱ ۰.۳۹ % ۷۰,۴۴۲ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۶۵۱,۶۲۱ ۲۱.۲۵ % ۲,۳۳۱,۷۱۰ ۷۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۶۵ ۰.۴ % ۷۰,۴۰۵ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۶۵۶,۹۵۷ ۲۱.۳۵ % ۲,۳۳۷,۸۳۵ ۷۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۴۲ ۰.۳۳ % ۷۲,۶۸۷ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۶۵۶,۹۵۷ ۲۱.۳۵ % ۲,۳۳۷,۸۳۵ ۷۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۴۲ ۰.۳۳ % ۷۲,۶۴۸ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۶۵۶,۹۵۷ ۲۱.۳۵ % ۲,۳۳۷,۸۳۵ ۷۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۴۲ ۰.۳۲ % ۷۲,۶۱۰ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %