صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۵۱ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۵۹ % ۱۳۲ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۱۵۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶ % ۱۳۱ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۴۱۵۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۱ % ۱۳۱ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۱۵۴ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۲ % ۱۳۰ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۴۱۵۵ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۴ % ۱۲۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۴۱۵۶ ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۵ % ۱۲۹ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۱۵۷ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۹۷.۶۶ % ۱۲۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %