صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۵۸۹,۴۶۲ ۲۰.۵۶ % ۲,۱۳۳,۶۰۳ ۷۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۷۳ ۱.۹۳ % ۸۷,۹۷۰ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۵۶۷,۹۷۹ ۲۰.۴۷ % ۲,۰۶۳,۲۳۷ ۷۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۷۳ ۲ % ۸۷,۶۴۳ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۵۶۷,۹۷۹ ۲۰.۴۷ % ۲,۰۶۳,۲۳۷ ۷۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۷۳ ۲ % ۸۷,۵۹۵ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۵۶۷,۹۷۹ ۲۰.۴۷ % ۲,۰۶۳,۲۳۷ ۷۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۷۳ ۲ % ۸۷,۵۴۸ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۵۶۲,۱۶۸ ۲۰.۴۴ % ۲,۰۴۳,۸۸۷ ۷۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۳۶۳ ۲.۰۵ % ۸۷,۳۴۰ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۵۷۱,۰۱۰ ۲۰.۴۶ % ۲,۰۷۶,۳۷۰ ۷۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۷۸ ۱.۵۳ % ۱۰۰,۷۱۵ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۵۷۳,۰۷۹ ۲۰.۵۹ % ۲,۰۶۶,۸۶۷ ۷۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۸۷۸ ۱.۵۴ % ۱۰۰,۶۵۸ ۳.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۵۷۱,۴۵۴ ۲۰.۵۴ % ۲,۰۶۷,۲۱۱ ۷۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۳۹۵ ۱.۵۶ % ۱۰۰,۶۰۰ ۳.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۵۷۸,۷۷۶ ۲۰.۵۴ % ۲,۰۹۵,۲۱۴ ۷۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۳۴ ۱.۵۶ % ۱۰۰,۵۴۲ ۳.۵۷ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۵۷۸,۷۷۶ ۲۰.۵۴ % ۲,۰۹۵,۲۱۴ ۷۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۳۴ ۱.۵۶ % ۱۰۰,۴۸۴ ۳.۵۷ % ۰ ۰ %