صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3461 بانک توسعه تعاون 1391/05/08 963,892 951,748 951,748 0 0 7,811 0 0 7,811 7,434,102,730
3462 بانک توسعه تعاون 1391/05/07 979,739 967,358 967,358 0 0 7,811 0 0 7,811 7,556,032,538
3463 بانک توسعه تعاون 1391/05/06 986,580 974,098 974,098 0 0 7,811 0 0 7,811 7,608,681,658
3464 بانک توسعه تعاون 1391/05/05 986,668 974,186 974,186 0 0 7,811 0 0 7,811 7,609,365,186
3465 بانک توسعه تعاون 1391/05/04 986,756 974,273 974,273 0 0 7,811 0 0 7,811 7,610,048,822
3466 بانک توسعه تعاون 1391/05/03 988,324 975,820 975,820 0 0 7,811 0 0 7,811 7,622,131,125
3467 بانک توسعه تعاون 1391/05/02 994,391 981,798 981,798 0 0 7,811 0 0 7,811 7,668,824,840
3468 بانک توسعه تعاون 1391/05/01 993,621 980,962 980,962 0 0 7,811 0 0 7,811 7,662,296,175
3469 بانک توسعه تعاون 1391/04/31 997,513 984,782 984,782 0 0 7,811 0 0 7,811 7,692,131,794
3470 بانک توسعه تعاون 1391/04/30 999,403 986,644 986,644 0 0 7,811 0 0 7,811 7,706,679,305
3471 بانک توسعه تعاون 1391/04/29 999,465 986,706 986,706 0 0 7,811 0 0 7,811 7,707,163,678
3472 بانک توسعه تعاون 1391/04/28 999,527 986,768 986,768 0 0 7,811 0 0 7,811 7,707,648,171
3473 بانک توسعه تعاون 1391/04/27 995,691 983,941 983,941 0 0 7,811 0 0 7,811 7,685,559,672
3474 بانک توسعه تعاون 1391/04/26 1,009,607 997,648 997,648 0 0 7,811 0 0 7,811 7,792,627,504
3475 بانک توسعه تعاون 1391/04/25 1,023,858 1,011,652 1,011,652 0 0 7,811 0 0 7,811 7,902,016,021
3476 بانک توسعه تعاون 1391/04/24 1,032,016 1,020,281 1,020,281 0 0 7,811 0 0 7,811 7,969,417,646
3477 بانک توسعه تعاون 1391/04/23 1,028,478 1,017,674 1,017,674 0 0 7,811 0 0 7,811 7,949,054,955
3478 بانک توسعه تعاون 1391/04/22 1,028,429 1,017,625 1,017,625 0 0 7,811 0 0 7,811 7,948,670,711
3479 بانک توسعه تعاون 1391/04/21 1,028,380 1,017,576 1,017,576 0 0 7,811 0 0 7,811 7,948,286,673
3480 بانک توسعه تعاون 1391/04/20 1,018,845 1,009,418 1,009,418 0 2,474 7,811 0 0 7,811 7,884,567,684