صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3441 بانک توسعه تعاون 1391/05/28 930,027 915,535 915,535 0 0 7,811 0 0 7,811 7,151,245,274
3442 بانک توسعه تعاون 1391/05/27 928,789 914,318 914,318 0 0 7,811 0 0 7,811 7,141,739,264
3443 بانک توسعه تعاون 1391/05/26 928,941 914,470 914,470 0 0 7,811 0 0 7,811 7,142,923,387
3444 بانک توسعه تعاون 1391/05/25 929,092 914,621 914,621 0 0 7,811 0 0 7,811 7,144,107,611
3445 بانک توسعه تعاون 1391/05/24 930,534 916,043 916,043 0 0 7,811 0 0 7,811 7,155,213,252
3446 بانک توسعه تعاون 1391/05/23 923,190 908,812 908,812 0 0 7,811 0 0 7,811 7,098,733,514
3447 بانک توسعه تعاون 1391/05/22 923,242 909,185 909,185 0 0 7,811 0 0 7,811 7,101,643,649
3448 بانک توسعه تعاون 1391/05/21 918,452 904,910 904,910 0 0 7,811 0 0 7,811 7,068,252,332
3449 بانک توسعه تعاون 1391/05/20 907,429 894,898 894,898 0 0 7,811 0 0 7,811 6,990,045,269
3450 بانک توسعه تعاون 1391/05/19 907,548 895,016 895,016 0 0 7,811 0 0 7,811 6,990,971,344
3451 بانک توسعه تعاون 1391/05/18 907,666 895,135 895,135 0 0 7,811 0 0 7,811 6,991,897,521
3452 بانک توسعه تعاون 1391/05/17 908,538 895,995 895,995 0 0 7,811 0 0 7,811 6,998,614,754
3453 بانک توسعه تعاون 1391/05/16 917,231 904,559 904,559 0 0 7,811 0 0 7,811 7,065,508,761
3454 بانک توسعه تعاون 1391/05/15 927,476 914,575 914,575 0 0 7,811 0 0 7,811 7,143,746,178
3455 بانک توسعه تعاون 1391/05/14 939,434 926,356 926,356 0 0 7,811 0 0 7,811 7,235,765,409
3456 بانک توسعه تعاون 1391/05/13 957,949 944,594 944,594 0 0 7,811 0 0 7,811 7,378,220,412
3457 بانک توسعه تعاون 1391/05/12 958,074 944,719 944,719 0 0 7,811 0 0 7,811 7,379,202,533
3458 بانک توسعه تعاون 1391/05/11 958,200 944,845 944,845 0 0 7,811 0 0 7,811 7,380,184,759
3459 بانک توسعه تعاون 1391/05/10 963,557 950,378 950,378 0 0 7,811 0 0 7,811 7,423,404,827
3460 بانک توسعه تعاون 1391/05/09 956,580 944,545 944,545 0 0 7,811 0 0 7,811 7,377,842,530