صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۳,۹۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶,۶۰۴,۴۱۰,۹۲۹,۶۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶,۲۱۴,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۵,۶۲۳,۷۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۵,۶۲۳,۷۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۸۶,۲۱۴,۰۶۵ ۸۵,۶۲۳,۷۳۲ ۰ ۰ ۳۰۷,۷۱۹ ۰ ۱۱۳,۷۹۶ ۱۹۳,۹۲۳ ۱۶,۶۰۴,۴۱۰,۹۲۹,۶۹۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۸۴,۴۰۰,۷۸۴ ۸۳,۸۱۷,۷۶۸ ۰ ۰ ۳۰۷,۷۱۹ ۰ ۱۱۳,۷۹۶ ۱۹۳,۹۲۳ ۱۶,۲۵۴,۱۹۲,۹۹۴,۶۲۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۸۴,۴۱۱,۲۳۷ ۸۳,۸۲۸,۲۲۱ ۰ ۰ ۳۰۷,۷۱۹ ۰ ۱۱۳,۷۹۶ ۱۹۳,۹۲۳ ۱۶,۲۵۶,۲۲۰,۱۵۶,۳۶۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۸۴,۴۲۱,۶۹۱ ۸۳,۸۳۸,۶۷۵ ۰ ۰ ۳۰۷,۷۱۹ ۷۶۲ ۱۱۳,۷۹۶ ۱۹۳,۹۲۳ ۱۶,۲۵۸,۲۴۷,۳۸۷,۶۱۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۸۴,۴۲۵,۸۲۶ ۸۳,۸۴۵,۰۹۲ ۰ ۲۳۸ ۳۰۷,۷۱۹ ۲۳۹ ۱۱۳,۰۳۴ ۱۹۴,۶۸۵ ۱۶,۳۲۳,۳۸۱,۷۵۵,۲۲۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۸۳,۷۴۶,۰۴۴ ۸۳,۱۶۶,۹۰۳ ۰ ۵ ۳۰۷,۴۸۱ ۱۱۷ ۱۱۲,۷۹۵ ۱۹۴,۶۸۶ ۱۶,۱۹۱,۴۳۱,۶۲۱,۶۴۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۸۳,۶۴۴,۷۷۷ ۸۳,۰۷۱,۶۳۹ ۰ ۰ ۳۰۷,۴۷۶ ۳۵۳ ۱۱۲,۶۷۸ ۱۹۴,۷۹۸ ۱۶,۱۸۲,۱۸۹,۱۴۸,۲۸۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۸۴,۳۳۴,۰۷۸ ۸۳,۷۲۸,۳۵۲ ۰ ۲ ۳۰۷,۴۷۶ ۱۲۹ ۱۱۲,۳۲۵ ۱۹۵,۱۵۱ ۱۶,۳۳۹,۶۷۱,۶۹۷,۴۷۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۸۲,۸۴۸,۰۱۶ ۸۲,۲۶۰,۰۷۹ ۰ ۰ ۳۰۷,۴۷۴ ۰ ۱۱۲,۱۹۶ ۱۹۵,۲۷۸ ۱۶,۰۶۳,۵۸۳,۷۳۵,۹۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۸۱,۳۳۶,۲۰۳ ۸۰,۷۴۹,۴۰۳ ۰ ۰ ۳۰۷,۴۷۴ ۰ ۱۱۲,۱۹۶ ۱۹۵,۲۷۸ ۱۵,۷۶۸,۵۸۱,۹۲۵,۴۲۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۸۱,۳۴۶,۲۴۵ ۸۰,۷۵۹,۴۴۵ ۰ ۱,۰۳۹ ۳۰۷,۴۷۴ ۲۶۱ ۱۱۲,۱۹۶ ۱۹۵,۲۷۸ ۱۵,۷۷۰,۵۴۲,۸۵۷,۷۸۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۸۱,۳۵۵,۱۵۹ ۸۰,۷۶۶,۰۱۲ ۰ ۱۶۵ ۳۰۶,۴۳۵ ۶۷ ۱۱۱,۹۳۵ ۱۹۴,۵۰۰ ۱۵,۷۰۸,۹۸۹,۳۶۶,۶۶۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۸۱,۸۶۶,۴۴۸ ۸۱,۲۶۵,۰۴۸ ۰ ۰ ۳۰۶,۲۷۰ ۳۷۵ ۱۱۱,۸۶۸ ۱۹۴,۴۰۲ ۱۵,۷۹۸,۰۸۷,۷۹۵,۷۵۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۸۰,۷۷۶,۲۵۰ ۸۰,۱۸۵,۱۰۶ ۰ ۲۴ ۳۰۶,۲۷۰ ۶۱۵ ۱۱۱,۴۹۳ ۱۹۴,۷۷۷ ۱۵,۶۱۸,۲۱۴,۴۲۶,۰۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۸۰,۳۸۹,۶۸۶ ۷۹,۸۲۲,۵۵۶ ۰ ۱۳۰ ۳۰۶,۲۴۶ ۳۱۰ ۱۱۰,۸۷۸ ۱۹۵,۳۶۸ ۱۵,۵۹۴,۷۷۳,۱۴۴,۰۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۸۰,۳۲۵,۰۵۷ ۷۹,۷۶۰,۶۹۷ ۰ ۰ ۳۰۶,۱۱۶ ۰ ۱۱۰,۵۶۸ ۱۹۵,۵۴۸ ۱۵,۵۹۷,۰۴۴,۷۰۱,۵۲۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۷۸,۲۹۵,۵۴۵ ۷۷,۷۳۷,۹۱۵ ۰ ۰ ۳۰۶,۱۱۶ ۰ ۱۱۰,۵۶۸ ۱۹۵,۵۴۸ ۱۵,۲۰۱,۴۹۳,۸۴۴,۷۹۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۷۸,۳۰۴,۹۳۹ ۷۷,۷۴۷,۳۱۰ ۰ ۱۵۶ ۳۰۶,۱۱۶ ۱۲۸ ۱۱۰,۵۶۸ ۱۹۵,۵۴۸ ۱۵,۲۰۳,۳۳۰,۸۸۱,۴۰۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۷۸,۳۱۳,۶۵۵ ۷۷,۷۵۵,۹۴۵ ۰ ۱۲ ۳۰۵,۹۶۰ ۱۲۱ ۱۱۰,۴۴۰ ۱۹۵,۵۲۰ ۱۵,۲۰۲,۸۴۲,۳۸۵,۶۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۷۸,۶۴۱,۹۳۲ ۷۸,۰۵۱,۶۵۸ ۰ ۹ ۳۰۵,۹۴۸ ۴۰۶ ۱۱۰,۳۱۹ ۱۹۵,۶۲۹ ۱۵,۲۶۹,۱۶۷,۷۲۰,۲۶۸