صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۸,۵۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۱۰۱,۴۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۰۸,۲۸۸,۲۱۸,۴۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴۴,۸۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴۰,۷۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴۰,۷۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۵۴۴,۸۹۳ ۵۴۰,۷۸۷ ۵۴۰,۷۸۷ ۰ ۱۶۵ ۶,۲۶۵,۲۱۹ ۶,۴۰۰ ۲,۳۶۶,۶۶۳ ۳,۸۹۸,۵۵۶ ۲,۱۰۸,۲۸۸,۲۱۸,۴۰۶
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۵۴۲,۹۹۴ ۵۳۸,۸۴۸ ۵۳۸,۸۴۸ ۰ ۰ ۶,۲۶۵,۰۵۴ ۰ ۲,۳۶۰,۲۶۳ ۳,۹۰۴,۷۹۱ ۲,۱۰۴,۰۸۷,۰۳۸,۶۰۱
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۵۵۱,۵۵۶ ۵۴۷,۳۵۲ ۵۴۷,۳۵۲ ۰ ۰ ۶,۲۶۵,۰۵۴ ۰ ۲,۳۶۰,۲۶۳ ۳,۹۰۴,۷۹۱ ۲,۱۳۷,۲۹۳,۷۳۹,۹۴۰
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۵۵۱,۵۷۹ ۵۴۷,۳۷۴ ۵۴۷,۳۷۴ ۰ ۰ ۶,۲۶۵,۰۵۴ ۰ ۲,۳۶۰,۲۶۳ ۳,۹۰۴,۷۹۱ ۲,۱۳۷,۳۸۰,۳۶۷,۳۳۱
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۵۵۱,۶۰۸ ۵۴۷,۴۰۳ ۵۴۷,۴۰۳ ۰ ۱,۸۹۹ ۶,۲۶۵,۰۵۴ ۹۰۰ ۲,۳۶۰,۲۶۳ ۳,۹۰۴,۷۹۱ ۲,۱۳۷,۴۹۵,۲۹۴,۱۵۸
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۵۵۱,۵۷۰ ۵۴۷,۳۶۴ ۵۴۷,۳۶۴ ۰ ۰ ۶,۲۶۳,۱۵۵ ۲,۰۱۱ ۲,۳۵۹,۳۶۳ ۳,۹۰۳,۷۹۲ ۲,۱۳۶,۷۹۵,۸۹۶,۱۹۴
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۵۵۲,۰۰۶ ۵۴۷,۷۳۱ ۵۴۷,۷۳۱ ۰ ۰ ۶,۲۶۳,۱۵۵ ۹,۵۵۹ ۲,۳۵۷,۳۵۲ ۳,۹۰۵,۸۰۳ ۲,۱۳۹,۳۲۸,۰۴۷,۱۳۳
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۵۴۱,۵۶۲ ۵۳۷,۴۷۲ ۵۳۷,۴۷۲ ۰ ۱۱۱ ۶,۲۶۳,۱۵۵ ۲,۷۶۴ ۲,۳۴۷,۷۹۳ ۳,۹۱۵,۳۶۲ ۲,۱۰۴,۳۹۶,۲۲۵,۸۶۳
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۵۳۸,۰۸۱ ۵۳۴,۰۱۱ ۵۳۴,۰۱۱ ۰ ۳۸ ۶,۲۶۳,۰۴۴ ۶,۸۶۶ ۲,۳۴۵,۰۲۹ ۳,۹۱۸,۰۱۵ ۲,۰۹۲,۲۶۱,۸۲۲,۶۶۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۵۶۴,۲۹۰ ۵۶۰,۰۳۸ ۵۶۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۶,۲۶۳,۰۰۶ ۰ ۲,۳۳۸,۱۶۳ ۳,۹۲۴,۸۴۳ ۲,۱۹۸,۰۶۱,۰۲۵,۱۱۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۵۶۹,۶۴۸ ۵۶۵,۳۶۰ ۵۶۵,۳۶۰ ۰ ۰ ۶,۲۶۳,۰۰۶ ۰ ۲,۳۳۸,۱۶۳ ۳,۹۲۴,۸۴۳ ۲,۲۱۸,۹۴۷,۷۴۴,۶۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۵۶۹,۷۵۰ ۵۶۵,۴۶۱ ۵۶۵,۴۶۱ ۰ ۱۱,۷۵۵ ۶,۲۶۳,۰۰۶ ۳,۱۹۹ ۲,۳۳۸,۱۶۳ ۳,۹۲۴,۸۴۳ ۲,۲۱۹,۳۴۶,۶۳۵,۶۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۵۶۹,۰۵۷ ۵۶۴,۷۵۹ ۵۶۴,۷۵۹ ۰ ۵۳۶ ۶,۲۵۱,۲۵۱ ۱,۳۰۰ ۲,۳۳۴,۹۶۴ ۳,۹۱۶,۲۸۷ ۲,۲۱۱,۷۵۹,۱۲۴,۷۰۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۵۸۵,۸۸۱ ۵۸۱,۴۶۶ ۵۸۱,۴۶۶ ۰ ۰ ۶,۲۵۰,۷۱۵ ۲,۰۷۸ ۲,۳۳۳,۶۶۴ ۳,۹۱۷,۰۵۱ ۲,۲۷۷,۶۳۳,۵۴۵,۷۹۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۵۹۱,۲۴۶ ۵۸۶,۶۹۵ ۵۸۶,۶۹۵ ۰ ۳۶ ۶,۲۵۰,۷۱۵ ۹,۳۰۰ ۲,۳۳۱,۵۸۶ ۳,۹۱۹,۱۲۹ ۲,۲۹۹,۳۳۳,۴۵۶,۸۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۵۸۳,۸۸۴ ۵۷۹,۲۶۲ ۵۷۹,۲۶۲ ۰ ۱۸۹ ۶,۲۵۰,۶۷۹ ۴,۹۰۰ ۲,۳۲۲,۲۸۶ ۳,۹۲۸,۳۹۳ ۲,۲۷۵,۵۶۹,۹۷۹,۷۰۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۵۸۲,۴۱۲ ۵۷۷,۷۸۸ ۵۷۷,۷۸۸ ۰ ۰ ۶,۲۵۰,۴۹۰ ۰ ۲,۳۱۷,۳۸۶ ۳,۹۳۳,۱۰۴ ۲,۲۷۲,۴۹۹,۸۲۸,۱۹۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۵۹۵,۳۶۶ ۵۹۰,۶۳۵ ۵۹۰,۶۳۵ ۰ ۰ ۶,۲۵۰,۴۹۰ ۰ ۲,۳۱۷,۳۸۶ ۳,۹۳۳,۱۰۴ ۲,۳۲۳,۰۳۰,۵۰۳,۳۷۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۵۹۵,۳۶۳ ۵۹۰,۶۳۲ ۵۹۰,۶۳۲ ۰ ۱,۵۲۸ ۶,۲۵۰,۴۹۰ ۱۸,۱۱۴ ۲,۳۱۷,۳۸۶ ۳,۹۳۳,۱۰۴ ۲,۳۲۳,۰۱۶,۷۸۸,۴۰۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۵۹۵,۲۷۲ ۵۹۰,۵۶۱ ۵۹۰,۵۶۱ ۰ ۱,۹۲۲ ۶,۲۴۸,۹۶۲ ۲۳۵ ۲,۲۹۹,۲۷۲ ۳,۹۴۹,۶۹۰ ۲,۳۳۲,۵۳۱,۲۵۷,۷۴۲
  مشاهده همه