صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ 1402/02/30
منبع صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ 1402/02/30
مقدمه صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق توسعه اعتماد رفاه در تاریخ 1402/02/30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست